Regulamin sklepu internetowego

§1

Informacje główne

 1. Sklep internetowy, znajdujący się pod adresem: http://www.onya.pl/sklep  umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest PARAMID 3D Tomasz Wójcik, ul. Wąwozowa 25 lok. 29, 02-796 Warszawa, NIP 6611464298, REGON 383320162.
 3. Zakup w sklepie internetowym firmy PARAMID 3D  oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają dwie wartości zakupu: netto oraz brutto (z  VAT 23%).

§2

Realizacja zamówień, płatności, gwarancja

 1. Produkty oferowane przez Sprzedającego w Sklepie internetowym są wolne od wad.
 2. Właściciel sklepu w internetowego w przypadku braku towaru na składzie magazynowy ma prawo anulować zamówienie i powiadomić o tym klienta w przeciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia lub przedstawić klientowi najbliższą datę dostawy. W przypadku braku potwierdzenia (w formie mailowej)  przyjęcia nowych warunków dostawy, firma PARAMID 3D uznaje zamówienie za anulowane.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
 4. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) mogą nie zostać zrealizowane.
 5. Koszty dostawy towaru pokrywa kupujący. Koszt dostawy zostanie przedstawiony w potwierdzeniu realizacji dostawy i zależy od bieżących stawek firm kurierskich oferowanych przez PARAMID 3D.
 6. Firma PARAMID 3D zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 7. Firma PARAMID 3D wystawia fakturę VAT na zakupiony towar będącą  jednocześnie gwarancją za zakupiony produkt. Wystawiona faktura VAT jest jednocześnie potwierdzeniem jakości dostarczonego produktu. Gwarancja na zakupione produkty wynosi 12 miesięcy. Gwarancji nie podlegają produkty, których uszkodzenia wynikają z niewłaściwego użytkowania produktu.
 8. Istnieje możliwość odbioru osobistego pod adresem ul. Arkuszowa 75, 02-934 Warszawa.
 9. Akceptowane formy płatności to: e-przelewy oraz przelew bankowy. W przypadku dokonywania przelewu prosimy o podanie w tytule numeru zamówienia. Dane do wpłaty: m-Bank 68 1140 2004 0000 3202 7946 0697.

§3

Zwroty

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t. z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do skutecznego odstąpienia od umowy wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie, wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do Regulamin
 2. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ust 5) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Sprzedający gwarantuje zwrot ceny produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w sposób wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwroty produktów w przypadku postępowania reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt Sprzedającego lub za pobraniem, nie będą przyjmowane. 
 6. Koszt przesyłki oraz ryzyko uszkodzenia/zaginięcia w transporcie ponosi Kupujący. 
 7. Zwrotów należy dokonywać na adres: ul. Arkuszowa 75, 01-934 Warszawa

§4

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest PARAMID 3D Tomasz Wójcik z siedzibą w Warszawie, adres: 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 25/29, NIP 6611464298, REGON 383320162.
 2. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 j.t. z późn. zm.).
 3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.
 4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedającego.

§5

Informacje końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 1

...............................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ........... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta